2022-01-14

Regulamin organizacyjny PSSE w Siemiatyczach

ZATWIERDZAM

 

 

Białystok,  11 stycznia 2022 r.

Załącznik do zarządzenia Nr  1   /2022

Państwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w  Siemiatyczach

z dnia  05 stycznia 2022 r.

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

W SIEMIATYCZACH

 

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siemiatyczach, zwana dalej „Stacją,” jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa, przy pomocy, której Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach, zwany dalej „Powiatowym Inspektorem”, wykonuje swoje zadania.

 

            § 2. 1.Siedzibą Stacji jest miasto Siemiatycze.

2. Stacja mieści się przy ul. Tadeusza Kościuszki 35.

3. Obszarem działania Stacji jest powiat siemiatycki.

 

§ 3. Stacja działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r.
  poz. 195);
 2. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711, 1773);        
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927);
 4. Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siemiatyczach;
 5. niniejszego Regulaminu;
  1. przepisów odrębnych.

 

§ 4. Regulamin Stacji zwany dalej „Regulaminem” określa:

 1. cele i zadania;
 2. sposób kierowania pracą;
 3. strukturę organizacyjną oraz zakresy działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy;
 4. warunki współdziałania między komórkami organizacyjnymi Stacji oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą;
 5. zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków;
 6. organizację działalności kontrolnej.

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA STACJI

 

§ 5. Do podstawowych celów Stacji należy w szczególności:

 1. ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych;
 2. zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;
 3. kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.

 

§ 6. 1. Stacja zapewnia realizację zadań Powiatowego Inspektora z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

 1. higieny środowiska;
 2. higieny pracy w zakładach pracy;
 3. higieny procesów nauczania i wychowania;
 4. higieny wypoczynku i rekreacji;
 5. zdrowotnymi żywności, żywienia;
 6. zdrowotnymi  produktów kosmetycznych;
 7. higieniczno – sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne.

2. Wykonywanie zadań określonych w ust. 1 polega na sprawowaniu zapobiegawczego
i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.

 

ROZDZIAŁ III

SPOSÓB KIEROWANIA PRACĄ STACJI

 

§ 7. 1.Działalnością Stacji kieruje Powiatowy Inspektor.

2. Jeżeli Powiatowy Inspektor nie pełni obowiązków służbowych zastępuje go Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego, zakres zastępstwa rozciąga się na wszystkie zadania
i kompetencje Powiatowego Inspektora.

3. Kierownicy Oddziałów organizują pracę podległych im komórek organizacyjnych
i ponoszą odpowiedzialność za prawidłową i terminową realizację zadań, należących do właściwości komórki organizacyjnej, w szczególności za:

 1. organizowanie, planowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników;
 2. merytoryczną prawidłowość i terminowość rozpatrywanych spraw;
 3. współpracę z innymi komórkami organizacyjnymi;
 4. określenie zakresu czynności podległych pracowników;
 5. bieżącą kontrolę wykonywanych zadań;
 6. przestrzeganie ustalonych procedur wewnętrznych;
 7. wykonywanie innych zadań wskazanych przez Powiatowego Inspektora.

     4. W czasie nieobecności Kierownika  Oddziału jego obowiązki wykonuje wyznaczony przez niego pracownik.

     5. W czasie nieobecności Głównego Księgowego jego obowiązki wykonuje wyznaczony przez Powiatowego Inspektora pracownik Oddziału Ekonomiczno-Administracyjnego.

     6. Kierownicy Oddziałów  i pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy podlegają bezpośrednio Powiatowemu Inspektorowi.

     7. Powiatowy Inspektor podpisuje decyzje administracyjne, wystąpienia i rozstrzygnięcia
w sprawach zastrzeżonych do jego kompetencji przepisami prawa oraz pozostałe pisma wychodzące ze Stacji.

     8. Powiatowy Inspektor może upoważnić pracowników do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych.

 

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA STACJI

ORAZ ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH
I SAMODZIELNYCH STANOWISK PRACY

 

§ 8.1. W Stacji tworzy się następujące komórki organizacyjne, które  przy znakowaniu spraw używają symboli:

 1. Oddział Nadzoru Sanitarnego „ON”, w skład którego wchodzą:
  1. Sekcja Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia  „BŻ”;
  2. Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży „HDM”;
  3. Sekcja Higieny Pracy i Nadzoru nad Chemikaliami „HP”;
  4. Sekcja Higieny Komunalnej „HK”;
  5. Sekcja Epidemiologii „EP”;
  6. Sekcja  Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego „NZ”;
  7. Stanowisko Pracy ds. Statystyki „ST”;
 2. Odział Ekonomiczno -  Administracyjny „OA”, w skład którego wchodzą:

       a) Stanowisko Pracy ds. Organizacji i Kadr „K”;

 1. Stanowisko Pracy ds. Administracyjno-Gospodarczych oraz Bezpieczeństwa
  i  Higieny Pracy, Obrony Cywilnej oraz Ochrony Przeciwpożarowej  „OA”;
  1. Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu; „OA”;
  2. Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych Osobowych „OD”;
 2. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapewnienia Jakości „SJ”;
 3. Sekcja Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej „PZ”;
 4. Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego „KS”;
 5. Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego „PR’.

2.  W Powiatowej Stacji działa na podstawie odrębnych przepisów:

 1. Koordynator do spraw dostępności;
 2. Koordynator działań antykorupcyjnych;
 3. Inspektor Ochrony Danych.

 

§9. Strukturę organizacyjną Stacji przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

§ 10. Do wspólnych, podstawowych zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy należy:

 1. wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań Powiatowego Inspektora;
 2. prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji jako organ I instancji i opracowywanie projektów decyzji i innych rozstrzygnięć w tym zakresie;
 3. opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Stacji w swoim zakresie działania;
 4. prowadzenie działalności szkoleniowej pracowników Stacji;
 5. rozpatrywanie wpływających do Powiatowego Inspektora skarg i wniosków dotyczących wpływu szkodliwości i uciążliwości środowiskowych na zdrowie ludzi oraz przygotowywanie projektów udzielanych odpowiedzi lub decyzji w przypadkach uzasadnionych ochroną zdrowia ludzkiego;
 6. realizacja ustalonej polityki jakości;
 7. udział w badaniach i pracach problemowych;
 8. opracowywanie sprawozdań statystycznych w zakresie statystyki publicznej zgodnie
  z programem badań statystycznych oraz wewnętrznego systemu informacyjnego;
 9. przygotowywanie materiałów do wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
 10. opracowywanie ocen i analiz higieniczno- sanitarnych;
 11. prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej;
 12. współpraca z innymi służbami, jednostkami i organizacjami na rzecz realizacji zadań
  z zakresu zdrowia publicznego.

 

  § 11.1. Do zadań Oddziału Nadzoru Sanitarnegonależy:

 1. wykonywanie zadań polegających na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego;
 2. prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych powodowanych warunkami środowiskowymi;
 3. prowadzenie działalności oświatowo- zdrowotnej;
 4. zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego powiatu siemiatyckiego;
 5. sprawowanie  nadzoru dotyczącego:
  1. zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego;
  2. obiektów i urządzeń użyteczności publicznej i pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz środków transportu, a także elementów środowiska zewnętrznego w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach;
  3. bezpieczeństwa żywności, żywienia oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością;
  4. nadzoru nad chemikaliami;
  5. nadzoru nad innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi;
  6. nadzoru bieżącego nad zakładami pracy, zapobiegania chorobom zawodowym i innym schorzeniom związanym z warunkami pracy;
  7. wymagań higienicznych i zdrowotnych, higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz szkołach wyższych;
 6. prowadzenie polityki informacyjnej Powiatowego Inspektora;
 7. przygotowanie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu siemiatyckiego.
  1. Do zadańSekcji  Bezpieczeństwa  Żywności i Żywienia  należy:
 8. sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności, przestrzeganiem warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności w tym suplementów diety, żywności wzbogacanej, środków spożywczych dla określonych grup oraz nowej żywności;
 9. rejestracja i zatwierdzanie zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego i zwierzęcego nieobjętych urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej;
 10. opracowanie i realizacja planu pobierania próbek żywności i materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz próbek sanitarnych  na poziomie powiatu - na podstawie planu wojewódzkiego;
 11. obsługa systemów elektronicznych EPIBAZA- moduł  „Bezpieczeństwo Żywności” oraz systemu kontroli granicznej TRACES-NT;
 12. zbieranie danych, dokonywanie wstępnej analizy ryzyka oraz przekazywanie formularzy zgłoszeń i informacji do Wojewódzkiego Punktu Kontaktowego Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) oraz Systemu Współpracy i Pomocy Administracyjnej AAC;
 13. prowadzenie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego i otwartego;
 14. prowadzenie nadzoru nad importem/eksportem środków spożywczych oraz materiałów
  i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
 15. prowadzenie nadzoru nad materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu
  z żywnością;
 16. nadzór nad realizacją na obszarze powiatu „Planu działania dotyczącego produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego” – reallowing w ramach Porozumienia
  w sprawie współdziałania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego;
 17. prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w celu umacniania i kształtowania właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych, propagowania zasad racjonalnego żywienia, oraz poszerzania wiedzy z zakresu realizowanych zagadnień;
 18. sporządzanie wniosków o zastosowanie kary pieniężnej i przekazywanie ich do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora w Białymstoku.

 

 1. Do zadań Sekcji Higieny Komunalnejnależy:
 2. nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i prowadzenie Systemu Monitoringu Jakości Wody;
 3. dokonywanie obszarowych, okresowych i bieżących ocen jakości wody do spożycia przez ludzi oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego jej konsumentów;
 4. nadzór nad obiektami sportowo-rekreacyjnymi (baseny, kąpieliska i miejsca  wykorzystywane do kąpieli) oraz kontrola i ocena  jakości  wody;
 5. kontrola stanu sanitarno-higienicznego środków transportu publicznego;
 6. kontrola przestrzegania przepisów sanitarnych określających wymagania sanitarne
  w obiektach, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, w obiektach wypoczynku
  i rekreacji, tras i miejscowości turystycznych oraz innych obiektów użyteczności publicznej;
 7. nadzór nad warunkami sanitarnymi ekshumacji i przewozu zwłok.

 

 1. Do zadań Sekcji Higieny Pracy i Nadzoru nad Chemikaliaminależy:
 2. sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy oraz nadzór nad chemikaliami;
 3. opracowywanie analiz i wniosków zmierzających do obniżenia i likwidacji nadmiernych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, a zwłaszcza  zapobiegania  powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy;
 4. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących produktów kosmetycznych;
 5. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących detergentów;
 6. kontrola przestrzegania przez producentów, importerów, osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby, wymogów wynikających z obowiązujących przepisów;
 7. kontrola przestrzegania przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 oraz zasad nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Unią Europejską
  a państwami trzecimi w oparciu o obowiązujące przepisy;
 8. kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej;
 9. kontrola przestrzegania przepisów o zakazie wytwarzania i obrotu środków zastępczych;
 10. prowadzenie postępowania w sprawach stwierdzania choroby zawodowej.

 

 1. Do zadań Sekcji Epidemiologiinależy:
 2. prowadzenie bieżącej analizy sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych ze szczególnym uwzględnieniem chorób niebezpiecznych lub będących skutkiem ataku bioterrorystycznego;
 3. dokonywanie zestawień, porównań, analiz epidemiologicznych występowania chorób zakaźnych ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń w podmiotach leczniczych;
 4. opracowanie „Planu postępowania przeciwepidemicznego na wypadek wystąpienia zachorowań na szczególnie niebezpieczne choroby zakaźne” oraz jego stała aktualizacja;
 5. gromadzenie, analiza materiałów sprawozdawczych i sporządzanie sprawozdań oraz ocen
  z realizacji szczepień ochronnych i przekazywanie ich właściwym organom;
 6. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad zgłaszalnością niepożądanych odczynów poszczepiennych  oraz ich analiza;
 7. prowadzenie rejestru świadczeniodawców prowadzących szczepienia ochronne oraz kompletowanie „Kart Świadczeniodawcy”;
 8. planowanie, magazynowanie, monitorowanie i dystrybucja preparatów szczepionkowych oraz nadzór nad przechowywaniem i dystrybucją tych preparatów w nadzorowanych placówkach;
 9. wykorzystywanie systemów teleinformatycznych do pracy związanej z opracowywaniem danych do raportów, ognisk i analizy sytuacji epidemiologicznej;
 10. opracowywanie zasad postępowania w przypadku stwierdzenia  ognisk zbiorowych zatruć;
 11. realizacja zadań przewidzianych dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach programu eliminacji i eradykacji chorób zakaźnych;
 12. prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi powiatu siemiatyckiego.

 

 1. Do zadań Stanowiska Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży należy:
 2. sprawowanie nadzoru nad warunki zdrowotnymi w placówkach nauczania i wychowania oraz  wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;
 3.  ocena pod względem wymagań higienicznych rozkładów zajęć lekcyjnych w szkołach;
 4. ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii;
 5. kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne
  dla pomieszczeń oraz sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach;
 6. nadzór nad przestrzeganiem przez szkoły warunków przechowywania i stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin w pracowniach szkolnych;
 7. opiniowanie obiektów nauczania, wychowania i opieki w zakresie spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny.

 

 1. Do zadań Sekcji  Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnegonależy:
 2. opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod względem higienicznym               i zdrowotnym;
 3. uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozach oddziaływania na środowisko przedsięwzięć;
 4. wydawanie opinii dotyczących potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć;
 5. opiniowanie warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 6. uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;
 7. kontrola zgodności budowlanych obiektów z projektami budowlanymi w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych;
 8. wydawanie opinii w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym;
 9. wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej;
 10. wydawanie decyzji stwierdzających spełnienie warunków sanitarno– higienicznych niezbędnych do prowadzenia działalności leczniczej oraz aptek.

 

 1. Do zadań Stanowiska Pracy ds.  Statystykinależy:
 2. prowadzenie rejestru zachorowań i podejrzeń chorób zakaźnych i zatruć związkami chemicznymi;
 3. nadzór w placówkach służby zdrowia na terenie działalności Stacji w zakresie zgłaszanych zachorowań;
 4. opracowanie danych statystycznych;
 5. prowadzenie obowiązujących analiz i rejestracji;
 6. składanie do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Białymstoku meldunków z działalności administracyjnej i represyjnej.

 

§ 12 1. Do zadań Oddziału Ekonomiczno-Administracyjnego należy obsługa finansowo-księgowa i administracyjna Stacji.

 

 1. Do zadań Stanowiska Pracy ds. Organizacji i Kadr należy:
 2. prowadzenie spraw osobowych  pracowników;
 3. prowadzenie rejestru badań profilaktycznych;
 4. prowadzenie rejestru legitymacji służbowych;
 5. przeprowadzanie kontroli  przestrzegania regulaminu pracy;
 6. czuwanie nad prawidłowością polityki płac i zatrudnienia.

 

 1. Do zadań Stanowiska Pracy ds. Obsługi Sekretariatunależy:
 2. prowadzenie spraw kancelaryjnych (rejestrowanie pism przychodzących                                  

 i wychodzących, przygotowanie pism do wysyłania);

 1. prowadzenie ewidencji skarg oraz przechowywanie dokumentacji związanej

 z  prowadzonymi w Stacji postępowaniami.

 

 1. Do zadań Stanowiska Pracy  ds. Administracyjno-Gospodarczych oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Obrony Cywilnej oraz Ochrony Przeciwpożarowejnależy:
  1. obsługa  administracyjno-gospodarcza;
  2. prowadzenie spraw bhp i p/pożarowych, spraw socjalno-bytowych oraz archiwum zakładowego;
  3. prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych;
  4. prowadzenie spraw związanych z realizacją dostaw i usług zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych;
  5. współpraca ze Starostwem Powiatowym w Siemiatyczach  w sprawie realizacji zadań obronnych;
  6. współpraca w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej ze Starostwem Powiatowym
   w Siemiatyczach. 

 

§ 13. Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Głównego Księgowego należy:

  1)  prowadzenie rachunkowości Stacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;

  2)  opracowywanie planów finansowych;

  3)  organizowanie i sprawowanie wewnętrznej kontroli finansowej;

  4)  sporządzanie sprawozdań finansowych i ich analiza;

  5)  prowadzenie gospodarki finansowej w zakresie: dysponowania środkami pieniężnymi,   

        przestrzegania zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych, windykacji  

        należności  i dochodzenia roszczeń;

  6)  zgłaszanie do ZUS pracowników i członków ich rodzin;

  7)  naliczanie wynagrodzeń, rozliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia                                   

        społeczne i podatki.  

            § 14. Do zadań Sekcji  Promocji Zdrowia i Komunikacji  Społecznej należy:

 

 1. inspiracja, organizacja i koordynacja działalności oświatowo-zdrowotnej oraz nadzór                i ocena takiej działalności prowadzonej przez podmioty lecznicze, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze oraz środki masowego przekazu;
 2. pobudzanie aktywności społecznej do działań na rzecz zdrowia własnego i innych;
 3. promowanie prawidłowych nawyków i zachowań zdrowotnych;
 4. wspieranie działań wynikających z potrzeb podyktowanych sytuacją epidemiologiczną powiatu;
 5. wdrażanie koordynowanie i realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych, akcji
  i kampanii społecznych;
 6. udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi;
 7. organizowanie imprez prozdrowotnych, wystaw, konkursów, szkoleń;
 8. współpraca z organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu, kościołami i związkami wyznaniowymi w zakresie realizowanych interwencji programowych i nieprogramowych w dziedzinie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia;
 9. prowadzenie polityki informacyjnej Powiatowego Inspektora poprzez media społecznościowe, stronę Internetową Stacji;
 10. administrowanie stroną internetową Stacji.

 

§ 15. Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Zapewnienia Jakości, należy:

 1. odpowiedzialność za funkcjonowanie systemu jakości w komórkach organizacyjnych wykonujących czynności kontrolne zgodnych z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17020 ;
 2. uczestniczenie w opracowywaniu dokumentacji systemu jakości;
 3. nadzór i zarządzanie dokumentacją systemu jakości;
 4. aktualizacja systemu jakości i dostosowywanie go do zmian przepisów prawnych;
 5. planowanie i organizowanie szkoleń w zakresie systemu jakości;
 6. planowanie i organizowanie auditów wewnętrznych;
 7. planowanie i organizowanie przeglądów systemu jakości.

 

             § 16. Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Radcy Prawnego należy:

 1. udzielanie porad i konsultacji prawnych;
 2. sporządzanie opinii prawnych;
 3. opracowywanie projektów aktów prawnych;
 4. występowanie przed sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

 

ROZDZIAŁ V

MIEJSCE I RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ, PRZEBIEG

ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

ZDROWOTNYCH

 

            § 17.Stacja sprawuje nadzór nad warunkami pracy w zakresie: higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, warunków zdrowotnych żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz produktów kosmetycznych,przestrzegania warunków higieniczno-sanitarnych,  jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne.

 

            § 18. 1. Świadczenia zdrowotne w Stacji są udzielane przez osoby wykonujące zawody medyczne i zawody niemedyczne, mające zastosowanie dla prawidłowego wykonywania zadań.

 1. Osoby, o których mowa w ust. 1 winny spełniać wymagania określone w odrębnych przepisach.

         

ROZDZIAŁ VI

WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA MIĘDZY KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI STACJI

 

            § 19. Współdziałanie pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, określonymi w § 8 odbywa się w sposób, który zapewnia sprawność funkcjonowania Stacji oraz kompleksowość, dostępność i należytą jakość udzielanych przez Stację świadczeń zdrowotnych.

 ROZDZIAŁ VII

WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

 

            § 20. 1. Stacja współdziała z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania.

 1. Szczegółowe zasady współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi, w zakresie określonym w ust 1, określają przepisy prawa oraz postanowienia umów zawartych pomiędzy tymi podmiotami, a Stacją.

ROZDZIAŁ VIII

ZASADY PRZYJMOWANIA,  ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW

 

§ 21. 1. Powiatowy Inspektor przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków          w każdą środęw godzinach  1400 - 1600 po uzgodnieniu telefonicznym.

 1. W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest dniem ustawowo wolnym od pracy, obywatele przyjmowani są w następnym dniu roboczym.
 2. Organizację przyjmowania skarg i wniosków w czasie nieobecności Powiatowego Inspektora zapewnia wyznaczony przez niego pracownik.

 

§22. 1. Kierownicy komórek organizacyjnych oraz pracownicy Stacji obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy.

 1. Skargi i wnioski zgłaszane przyjmowane są do protokołu.

 

§23. 1. Skargi i wnioski wpływające do Stacji są rejestrowane w centralnym rejestrze skarg i wniosków prowadzonym przez wyznaczonego przez Powiatowego Inspektora pracownika.

 1. Rejestracji podlegają skargi i wnioski wnoszone pisemnie, pocztą elektroniczną, telefonicznie, faksem, a także ustnie do protokołu.

 

§24. 1. Rozpatrywanie i merytoryczne załatwianie skarg i wniosków należy do komórek organizacyjnych lub samodzielnych stanowisk pracy właściwych ze względu na przedmiot sprawy, na zasadach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.

 1. Załatwianie skarg i wniosków obejmuje rozpatrzenie wszystkich okoliczności sprawy, wydanie poleceń lub dokonanie odpowiednich wystąpień, usunięcie stwierdzonych uchybień
  i przyczyn ich powstania oraz zawiadomienie osób zainteresowanych o sposobie załatwienia.

 

ROZDZIAŁ IX

ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ

 

§25. System kontroli obejmuje kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną.

 

§26. 1. Kontrolę wewnętrzną sprawują w zakresie swoich uprawnień Powiatowy Inspektor oraz upoważniony przez Powiatowego Inspektora pracownik, kierownicy komórek organizacyjnych oraz Główny Księgowy.

 1. Do obowiązków osób wymienionych w ust. 1 należy w szczególności sprawdzanie:
 2. prawidłowości i terminowości załatwiania spraw, zgodnie z obowiązującymi przepisami   i instrukcją kancelaryjną;
 3. przestrzeganie dyscypliny pracy;
 4. przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej.

§27. 1. Powiatowy Inspektor prowadzi centralny rejestr materiałów pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli i innych jednostek kontroli zewnętrznych Stacji.

 1. Kserokopie materiałów wymienionych w ust. 1 przekazywane są właściwym komórkom organizacyjnym lub samodzielnym stanowiskom pracy, celem wykorzystania stosownie do potrzeb i wynikających z tych materiałów ustaleń, wniosków oraz zaleceń.

ROZDZIAŁ X

PRZEPISY KOŃCOWE

§28. Zmiana Regulaminu następuje w trybie i na zasadach określonych dla jego ustalenia i zatwierdzenia.

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..